INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi Rodzicu,

W związku  z obowiązkiem informacyjnym administratora  danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach, ul. 1 Maja 72, 58-530 Kowary i są one podawane w celu:

1.        Realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm).

2.        Zapewnienia realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i sportowych w placówce.

3.        Wykorzystania wizerunku ucznia poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej SP3 Kowary, na tablicach ściennych oraz na potrzeby informacji i promocji placówki.

Informujemy, że:

a) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do punktów: 1, 2 i 3.

b) Masz prawo w dowolnym momencie wycofać niniejszą zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem w odniesieniu do punktu 3.

c) Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

d) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych szkoły.

e) Odbiorcą danych osobowych są:
– podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

f) Podanie danych osobowych:
– jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w odniesieniu do punktów: 1 i 2,
– ma charakter dobrowolny w odniesieniu do punktu 3.

g) Konsekwencją niepodania danych jest:
– brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do punktów 1 i 2,
– brak możliwości zamieszczenia wizerunku ucznia na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki.

h) Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych

i) Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi:
– art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
– art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w odniesieniu do punkt 1 i 2.

 

t

Galeria Biblioteka szkolna

Aktywna Tablica

"Przyjazna Trójka"

Podręczniki Dokumenty

Język polski

Samorząd UczniowskiŚwietliczakiJęzyk angielskiKącik pedagogaOddział przedszkolny

Rekrutacja

 

 

 

       

Organizacja roku szkolnegoProjekty edukacyjne

Misja i wizja szkołyPatron szkołyHistoria szkołyGrono pedagogiczneProjekty UEKontaktArchiwum

Oferty konkursowe, przetargi

Wiosenna Kowarska "5"

PSO

Kącik logopedyczny

 

 

Życzenia wakacyjne!!!

 

Wakacje to czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy, dlatego wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzymy, by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne.

Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!!!

Samorząd Uczniowski

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

       

 

 

 góra strony

To był szczególny rok!!!

 

        Rok szkolny 2017/2018 to był wyjątkowy czas dla naszej szkoły, bowiem w tym roku przypadał JUBILEUSZ 60-lecia powstania Szkoły i 30-lecie nadania Jej imienia Józefa Gielniaka. Główne obchody odbyły się w piątek i sobotę 25 i 26 maja 2018r. Była to doskonała okazja do zorganizowania uroczystości, na której spotkali się byli nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

         Na ten dzień czekaliśmy z utęsknieniem od początku roku szkolnego i od tego czasu trwania roku jubileuszowego akcentowaliśmy minione i współczesne oblicze naszej szkoły poprzez upowszechnianie jej historii i umocnienie integracji ze środowiskiem lokalnym. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez księży uczących w ubiegłych latach w naszej szkole. Po jej zakończeniu wszyscy zebraliśmy się na  szkolnym boisku.         „Ten niezwykły dla naszej społeczności dzień, zgromadził w murach naszej szkoły wielu znakomitych gości”- tymi słowami Dyrektor szkoły przywitał wszystkich zgromadzonych. W swoim przemówieniu nawiązał do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, ale zawsze przywołuje je dźwięk szkolnego dzwonka. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Historię tworzą ludzie. Kiedy mówimy „NASZA SZKOŁA", pamięć przywołuje twarze sprzed lat, nieco zatarte przez czas. Nasza szkoła posiada długie tradycje, Trójka ma swoją historię mniej lub bardziej barwną i ciekawą. Jesteśmy dumni z absolwentów. Wśród nich są ludzie niezwykli, którzy swoją postawą w dorosłym życiu przysporzyli naszej szkole, naszemu miastu szczególnego splendoru.

        Po części oficjalnej miały miejsce popisy artystyczne uczniów naszej szkoły oraz występ „niespodzianka”, czyli przedstawienie, w którym w rolę aktorów wcielili się uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Nagrodzono NAS  gromkimi brawami, a śmiech na widowni potwierdzał profesjonalizm odegranych przez nas ról.

        Kolejnym punktem programu był festyn, który odbył się w sobotę. Przygotowali i poprowadzili go rodzice ze Stowarzyszenia Przyjazna Trójka. Przy sprzyjającej pogodzie wszyscy bawili się doskonale. Uroczyście otwarto „Ławeczkę Gielniakowską”, wręczono nagrody zwycięzcom konkursów zorganizowanych w związku z jubileuszem, a przede wszystkim  poczęstowano przybyłych 20- kilogramowym jubileuszowym, urodzinowym TORTEM. Wieczorem odbył się też Bal Absolwentów. Spotkanie po latach było znakomitą okazją do odświeżenia starych i nawiązaniu nowych kontaktów, czasem wzruszeń, ale i wspaniałej zabawy.

        Jubileusz miał charakter niezwykle podniosły i historyczny, łączy w sobie już zapisaną kartę wydarzeń nowej szkoły, ale jest także symbolem zadumy, refleksji i wspomnień. Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Chlubą naszej Szkoły są jednak przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele i wychowawcy. Chlubą naszej Szkoły jest też szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki udało się tu stworzyć. Pan dyrektor podziękował wszystkim tym osobom, którzy tworzyli dorobek wielu pokoleń, tworzyli historię i tradycje tej szkoły, twórczym talentem pedagogicznym, którzy torowali drogę do sukcesów uczniów, wychowywali i wpajali wartości patriotyczne, wpłynęli na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek. Szczególne podziękowania należą się stowarzyszeniu Przyjazna Trójka, które w tak krótkim czasie swojego istnienia potrafiło zrobić tak wiele dla dobra naszych kowarskich dzieci oraz naszej „Trójki”. Słowa podziękowania skierował również do władz samorządowych za wspieranie działań w naszej placówce w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki. Przedstawił kierunki rozwoju i planowane inwestycje poprawiające wizerunek szkoły i bezpieczeństwo uczniów.

        Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom, absolwentom oraz uczniom życzył, aby zawsze czuli dumę i radość, że współtworzą historię kowarskiej TRÓJKI.

 

To były niezapomniane chwile!!!

 

JUBILEUSZ - galeria

góra strony

Darowizna otrzymana z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie

    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach w ramach realizacji umowy darowizny Nr 06/F/2018 zawartej z Fundacją KGHM Polska Miedź w Lubinie, dokonała zakupu wyposażenia pracowni przyrodniczej w celu zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. Z wyposażenia pracowni przyrodniczej korzystać będą zarówno obecni uczniowie jak i przyszłe pokolenia, co roku bowiem do szkoły przybywają nowi uczniowie.

link do opisu i zdjęć

 góra strony

Dzień Pustej Klasy

My również przyłączyliśmy się do tej akcji i świętowaliśmy ten dzień poza murami szkoły.

15 czerwca 2018r.  świętowaliśmy  ten wyjątkowy dzień, w którym uczniowie, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucili naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie.

Leżeliśmy na trawie, buszowaliśmy wśród traw w poszukiwaniu owadów, zorganizowaliśmy zabawy grupowe, wzmacniające koleżeńskie więzi – takie, podczas których każdy z uczestników mógł pokazać swoje mocne strony.

Dzień Pustej Klasy był prawdziwą edukacyjną przygodą.

Samorząd Uczniowski

góra strony

IV Przegląd Talentów „TRÓJKOWI GIGANCI”

We wtorek, 12 czerwca 2018r. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się w naszej szkole kolejny już przegląd talentów.

Wokal, śpiew z akompaniamentem, skecz, gra na flecie, a nawet jazda na rowerze i wrotkach to jedynie część zdolności uczniów naszej szkoły zaprezentowanych podczas IV przeglądu szkolnego „Trójkowi Giganci”.

Przegląd miał na celu prezentację zainteresowań, talentów, umiejętności i pasji uczniów oraz promowanie ich w środowisku szkolnym.

Prezentujący się uczniowie zarazili widzów swoją energią i radością.

Samorząd Uczniowski

 

góra strony

Sukcesy w konkursie literackim!

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu literackiego organizowanego przez Szkołę 707 w Karpaczu. Temat konkursu brzmiał : Gdybym mógł (mogła) porozmawiać ze św. Wawrzyńcem spytałbym (spytałabym) o …

Do wyboru były formy wypowiedzi pisemnej m.in. takie jak: wywiad, list lub opowiadanie. Wśród laureatów znalazło się troje uczniów z naszej szkoły: Jakub Wolski z kl. IV a, Ida Ożóg z kl. VII b oraz Karolina Zakrzewska z kl. VII b.

Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję i gratuluję pozostałym uczniom, którzy licznie wzięli udział w tym konkursie.

Anna Marglarczyk

góra strony

Od trepaka do kozaka!

W poniedziałek, 28 maja 2018r. odbył się ostatni w tym roku szkolnym koncert umuzykalniający. Tematem przewodnim była muzyka Rosji. Jej muzyka jest niezwykle bogata, zarówno ta ludowa, jak i ta poważna. Odkryliśmy na nowo wspaniałe brzmienia wielkich kompozytorów, magiczny świat baletu oraz porywające wiejskie tańce.

Podczas koncertu uczniowie  nie tylko mieli okazję zaznajomić się i poznać ciekawe instrumenty, ale również aktywnie w koncercie  uczestniczyć.

Dzięki temu spotkaniu uczniowie mieli okazję podróżować po świecie muzyki. Wszyscy słuchacze nagrodzili muzyków gromkimi brawami.

 

Anna Marglarczyk

góra strony

Spotkanie z autorem książek dla dzieci

24.05.2018 r. uczniowie klas czwartych wybrali się do MBP w Kowarach na spotkanie z Wojciechem Cesarzem – artystą grafikiem, dyrektorem artystycznym w wydawnictwie, współautorem „Pamiętnika grzecznego psa” i wielu innych zabawnych powieści dla dziecii dorosłych.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak powstaje książka, skąd autor czerpie pomysły i inspiracje, w jaki sposób kreuje bohaterów swoich książek. Ciekawa prezentacja multimedialna była dla autora punktem wyjścia do edukacyjnego dialogu z dziećmi, który prowadzony był w formie zabawy. Dzieci miały okazję poznać tajniki psiej psychologii, spojrzeć na świat z punktu widzenia rozbrykanego psa Wintera - bohatera powieści. Świetnie się bawiły, odgadując psie emocje i ucząc się mowy ciała zwierząt. Aktywnie brały udział w dyskusji i chętnie dzieliły się najciekawszymi historiami o swoich pupilach.

Spotkanie z autorem było okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych naszych uczniów oraz kształtowania empatii i prawidłowych postawy wobec zwierząt.

Monika Graczyk

       

góra strony

XIV FINAŁ UCZĘ SIĘ BEZPIECZNIE ŻYĆ

120 dzieci reprezentujących 48 szkół i przedszkoli 15 maja 2018 wzięło udział w dolnośląskim finale 14 edycji konkursu Uczę się Bezpiecznie Żyć

        Uczniowie z klas I-III zajęli I miejsce i otrzymali tytuł Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego w XIV Konkursie dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Skład drużyny reprezentującej klas I-III

BARBRA DUBIEL

KALINA ŚMIAŁEK

JAKUB MARCINIK

Uczniów przygotowała Bożena Pelc.

Uczniowie klasy IV- V zajęli II miejsce i tytuł Wice Mistrza Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa Ekologicznego w XIV Konkursie dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”.

Skład drużyny reprezentującej klasy IV-VI:

KAROLINA KOSOWSKA

WERONIKA SZCZEŚNIAK

MARCEL BICZ

Uczniów przygotowała Katarzyna Burzyńska.    

                                                                                                                    Bożena Pelc

góra strony

Wycieczka do zamku Książ

 

W środę, 9 maja 2018r. uczniowie klas czwartych i kilkoro z piątych, z samego rana wyruszyli na wyprawę. Naszym celem był Zamek Książ w Wałbrzychu. Już w przeddzień wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani wycieczką. Zamek od razu urzekł nas swoim ogromem, gdyż już z daleka prezentuje się bardzo okazale. Ciekawe jest również jego położenie, ponieważ zbudowany jest na wzniesieniu, a po obu stronach roztacza się prawdziwie górski krajobraz.

Po przybyciu na miejsce rozpoczęliśmy zwiedzanie. Czekała na nas Pani Przewodnik, która wspaniale opowiadała o historii zamku. Poznaliśmy najskrytsze tajemnice oraz legendy związane z zamkiem i jego właścicielami oraz o pięknej księżnej Daisy. Atrakcją była także niezwykła skała, której dotknięcie gwarantuje powodzenie i szczęście.

Po przerwie na lody, pojechaliśmy do pobliskiej palmiarni. Obecnie rośnie tam ponad 250 gatunków roślin, które reprezentują florę różnych stref klimatycznych i różnych kontynentów. Szczególną uwagę zwracają tu olbrzymie palmy i bogata kolekcja kaktusów.

Trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Kowar.

Anna Marglarczyk

Anna Ciszek

Ewa Sadowska

galeria zdjęć

góra strony

Święto Konstytucji 3 Maja

27.04.2018 r. odbył się uroczysty apel z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wspólne świętowanie tego ważnego dla naszego narodu wydarzenia rozpoczęło wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu narodowego.

Następnie uczniowie kl. IV – VII przedstawili program artystyczny będący „prawdziwą lekcją historii”. Przybliżono sylwetki najważniejszych postaci historycznych związanych z tym wydarzeniem oraz ich osiągnięcia. Zaprezentowano poezję i pieśni patriotyczne. W nowoczesnej i atrakcyjnej formie opowiedziano o tym, jak trudną drogę przeszła nasza Ojczyzna, by osiągnąć upragnioną wolność. Był to czas wspomnień oraz refleksji nad współczesną formą patriotyzmu.


Monika Graczyk

    

              

    

góra strony

KONKURS ORTOGRAFICZNY

Tegoroczny konkurs ortograficzny kl. IV – VII odbył się w trzech etapach.
W pierwszym etapie wzięli udział wszyscy uczniowie. W kolejnych tylko najlepsi. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością wykorzystania ich w praktyce.


MISTRZOWIE ORTOGRAFII
 2017/2018:
 
Mistrz kl. IV
Monika Wojciechowska kl. IV „b”
 Mistrz kl. V
Magdalena Zyzek kl. V „a”
Mistrz kl. VI
Aron Argalski
Mistrz kl. VII
Laura Pyrzeńska kl. VII „a”

Gratuluję!

Monika Graczyk

góra strony

Konkurs wiedzy o Patronie naszej szkoły

klas IV – VII

Z okazji 60-lecia powstania szkoły i 30-lecia nadania imienia naszej szkole został zorganizowany konkurs wiedzy o życiu i twórczości Józefa Gielniaka.

W pierwszym etapie konkursu wzięli udział wszyscy uczniowie klas IV – VII.

Finał konkursu odbył się 13 kwietnia 2018 roku, do którego zakwalifikowało się 14 uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Weronika Grzywińska kl. VIIb

II miejsce – Ida Ożóg kl. VIIb

III miejsce – Saida Lolo kl. VI

Konkurs o Patronie przybliżył wszystkim uczniom sylwetkę i twórczość Józefa Gielniaka.

Anna Marglarczyk

galeria zdjęć

góra strony

Internetowy Teatr dla szkół

W piątek, 13 kwietnia 2018r. klasa VIIa i klasa VIIb uczestniczyły w wyjątkowym przedstawieniu.

Przygotowano spektakl pt. „Chłopcy z Placu Broni”. Przedstawienie odbywało się w Teatrze „Pinokio” w Łodzi, skąd na żywo uczniowie mogli obejrzeć transmisję.

„Chłopcy z Placu Broni” to powieść Ferenca Molnara, należąca do klasyki literatury dzieci i młodzieży. Oś fabuły stanowią walki o tytułowy plac pomiędzy dwiema grupami chłopców. Bohaterowie mówią o sobie jako „armii” broniącej swojej „ziemi” bądź też „ojczyzny”, a wartością, która zdaje się dla nich najważniejsza, jest wierność „sprawie”, mającej charakter nieomal narodowy, nawet jeśli wymaga ona ofiary życia.

Aktorzy z łódzkiego teatru odegrali bardzo ciekawe role i świetnie pokazali problematykę utworu. Scenografia była bardzo dobrze przygotowana, a aktorzy i ich stroje nadały niesamowitego klimatu.

Anna Marglarczyk

góra strony

Musical „Opowieści z Narnii”

W piątek, 6 kwietnia 2018r. klasy IV- VII  pojechały do Karpacza na musical przedstawiający znaną lekturę „Opowieści z Narnii”.

„Opowieści z Narnii” to historia rodzeństwa, które przez zaczarowaną szafę trafia do magicznego świata Narnii zamieszkałego przez fauny. Kraina pozostaje pod władzą złej Białej Czarownicy, ale po latach nieobecności do  kraju powraca jego legendarny władca – lew Aslan, który zamierza stawić jej czoło.

Ten spektakl to imponujące muzyczne przedstawienie, w którym nie zabrakło wielu piosenek z poruszającą muzyką oraz efektów multimedialnych i gry świateł.

Fabuła opowieści zaś skłania do przemyśleń i refleksji, że jedynie prawdziwa przyjaźń może pomóc przezwyciężyć niejedno zło.

Interpretacja przygotowana przez aktorów była ciekawym doświadczeniem.

Anna Marglarczyk

 

góra strony

Półfinał XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”

Półfinał XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP odbył się 21.03.2018r. w Jeleniej Górze.

Udział wzięło 250 uczestników wyłonionych spośród najlepszych uczniów ze 150 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów) z regionu byłego województwa jeleniogórskiego. Wyłonione zostały po trzy najlepsze w swojej kategorii wiekowej - drużyny, które będą reprezentowały subregion jeleniogórski w konkursie dolnośląskim 15.05.2018r. we Wrocławiu. Z naszej szkoły do półfinału zakwalifikowały się trzy drużyny.

1.   W kategorii GIMNAZJUM:

uczennica klasy 7 Weronika Grzywińska, która zajęła 5 miejsce na 29 drużyn.

 

2.   W kategorii klas 4-6 trzyosobowa drużyna w składzie:

- Kosowska Karolina

- Szcześniak Weronika 

- Bicz Marcel

i wywalczyli 2 miejsce na 31 drużyn!

 

3.   W kategorii klas 1-3 trzyosobowa drużyna w składzie:

- Dubiel Barbara

- Śmiałek Kalina

- Marcinik Jakub

i wywalczyli 2 miejsce na 19 drużyn!

Trzymajcie mocno kciuki 15.05.2018r. ponieważ aż 2 drużyny z naszej szkoły będę reprezentowały subregion jeleniogórski na finale dolnośląskim. Naszej Weronice która startowała w kategorii gimnazjum i zdobyła 155 punktów zabrakło tylko 2 punktów do zajęcia 2 miejsca w swojej kategorii.

góra strony

 

 

 

Uniwersytet Dziecięcy

We wtorek, 27 marca 2018 roku uczestniczyliśmy w kolejnych zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego. Tym razem odbyły się one w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.

Tematem wykładu, prowadzonego przez dziekana dr inż. Macieja Pawłowskiego, była ogólnie pojęta fizyka. Wykładowca przybliżył nam podstawowe pojęcia fizyczne, opowiadał o prędkości, polu elektrycznym, energii, prawach fizycznych, a nawet o tym co to jest głos. Następnie przeszliśmy do laboratorium, pomieszczenia przeznaczonego do przeprowadzania badań naukowych. Na koniec zwiedziliśmy przepiękny Pałac Schaffgotschów, w którym mieści się ta uczelnia.

Zajęcia dla „małych studentów” były bardzo interesujące.

Anna Marglarczyk

 

góra strony

                    Darowizna dla Szkoły z Fundacji KGHM Polska Miedź

    Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach otrzymała darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni przyrodniczej w celu zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji swoich uczniów.

    Przyznana darowizna zapewni utworzenie pracowni przyrodniczej i wyposażenie jej w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji treści zgodnych z nową podstawą programową.

    Dobrze wyposażona sala szkolna poszerzy ofertę edukacyjną placówki a dzieciom zapewni dodatkową radość z przyswajania nowej i niejednokrotnie trudnej wiedzy.

    W ramach darowizny zakupione zostaną między innymi: mapy, kompasy, termometry, wagi elektroniczne i szalkowe, mikroskopy, zestawy do magnetyzmu, zestawy do budowania obwodów elektrycznych, puzzle itd.

    Otrzymana darowizna pozwoli szkole osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce, zapewnić swoim uczniom dostęp do edukacji na dotychczasowym wysokim poziomie. Wyposażenie pracowni przyrodniczej jest niezbędne do prowadzenia zajęć zgodnie z nową podstawą programową oraz w obliczu przejęcia do szkół podstawowych uczniów z klas 7 i 8 (dotychczasowych uczniów klas gimnazjalnych).

    Przekazana darowizna na rzecz szkoły zapewni racjonalne wykorzystanie środków. Z wyposażenia pracowni korzystać będą zarówno obecni uczniowie jak i przyszłe pokolenia, co roku bowiem do szkoły przybywają nowi uczniowie.

    Darowizna z fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie przyniesie korzyści w zakresie realizacji zadania pożytku publicznego: nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Realizacja projektu: od 16.01.2018 do 31.07.2018.

Wysokość przyznanej darowizny: 9.939,00 zł brutto.

 

góra strony

Jan Lewandowski ponownie laureatem!

    Miło nam zakomunikować, iż Jan Lewandowski został laureatem prestiżowego konkursu zDolny Ślązaczek z języka angielskiego, przypominamy, że jest również laureatem z matematyki i języka polskiego.

    Ponadto został także finalistą ogólnopolskiego konkursu matematycznego Pangea (w rankingu etapów szkolnych klas 7. zajął wysokie 15 miejsce). Finał już 6 kwietnia 2018.

 Gratulujemy dotychczasowych wyników i trzymamy kciuki za kolejny finał !!!

góra strony

Konkurs literacki

Z okazji Jubileuszu sześćdziesięciolecia działalności Szkoły i trzydziestolecia nadania Jej imienia Józefa Gielniaka

został ogłoszony   

KONKURS LITERACKI

 dla klas IV-VII.

Uczniowie mieli za zadanie napisać wiersz dotyczący patrona, Józefa Gielniaka.

 

Oto wyniki konkursu:

 

I miejsce

Karolina Zakrzewska kl. VIIb

"Moje grafiki"

 

II miejsce

Agnieszka Dróżdż kl. Va

 "Gielniak w moich oczach"

 

III miejsce

Ida Ożóg kl. VIIb

"Bez tytułu"

 

GRATULUJEMY!

 

Anna Marglarczyk

góra strony

21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Pierwsze obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na świecie miały miejsce w roku 2000. W Polsce po raz pierwszy obchodzono je w 2005r.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu pomóc w ochronie różnorodności językowej, która jest traktowana jako dziedzictwo narodowe.

I tak dla uczczenia tego święta Samorząd Uczniowski zorganizował szereg działań promujących ten dzień. Na korytarzach pojawiły się plakaty, gazetki ścienne przygotowane przez wszystkie klasy, informujące o historii i znaczeniu tego szczególnego dnia. Od pierwszej przerwy na dolnym korytarzu ruszył Kącik Językowy, w którym uczniowie SU przygotowali dla kolegów i koleżanek z innych klas, różne zabawy z językiem. Były więc: rebusy, krzyżówki, zagadki ortograficzne, łamańce językowe. Zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów klas I – VII, a nagrodą za poprawne odpowiedzi były cukierki.

Mamy nadzieję, że uczniowie choć w niewielkim stopniu uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.

Samorząd Uczniowski

galeria zdjęć

góra strony

Laureat  XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek 

    Miło nam poinformować, że nasz uczeń Jan Lewandowski, podobnie jak w poprzednim roku, został laureatem części polonistycznej oraz części matematycznej, a także zakwalifikował się do części ustnej finału z języka angielskiego (finał już w marcu).

Gratulujemy wyników i trzymamy kciuki za finał z języka angielskiego.

 

góra strony

WALENTYNKI

 

W środę, 14 lutego zorganizowaliśmy w szkole walentynki. Prawie każdy uczeń w tym dniu założył czerwony element ubioru.

Wszyscy uczniowie mogli przesłać sobie słowa sympatii dzięki specjalnie utworzonej walentynkowej poczcie. Zgromadzone karty trafiły do adresatów, a  były roznoszone przez walentynkowych listonoszy.

 

Klasa IVa z tej okazji wybrała się do kina. Dzień upłynął w atmosferze radości i dobrej zabawy.

Samorząd Uczniowski

góra strony

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA KLAS IV - VII

 

Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W czwartek, 8 lutego 2018r w naszej szkole odbyła się dyskoteka ostatkowa klas IV – VII.

Uczniowie oddali się wspaniałej zabawie tanecznej, w rytmach różnych gatunków muzycznych. Wszystkim dopisywały doskonałe humory, każdy spożytkował swoją ogromną energię w nieustannym tańcu.

Podczas dyskoteki przeprowadziliśmy wiele konkursów, a zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami.

Dziękujemy wspaniałemu Dj-owi – Olivierowi za zapewnienie fantastycznej oprawy muzycznej! Przy błysku profesjonalnego oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, wszyscy bawili się doskonale. Do zobaczenia w przyszłym roku!

 

Samorząd Uczniowski

góra strony

Internetowy teatr dla szkół

W czwartek, 11 stycznia 2018r. klasy czwarte obejrzały bezpośrednią transmisję przedstawienia teatralnego z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi.

Królewna z drewna” to barwna, wierszowana bajka, która w rozśpiewanej, bardzo zabawnej, a jednocześnie trzymającej w napięciu formie, opowiada o przygodach małej Sosenki, która ratuje swoich rodziców i cały las przed złem, czyhającym na bezpieczny dotąd świat, w jakim mieszkała nasza bohaterka.

        Spektakl poza walorami muzycznymi i plastycznymi – głównie pięknymi, animowanymi lalkami – jest jednocześnie doskonałą propozycją edukacyjną, uczącą gatunków drzew oraz w atrakcyjnej formie zachęcającą do obcowania z przyrodą. 

 

Anna Marglarczyk

góra strony

Laureaci konkursu plastycznego

Miło mi poinformować, że w konkursie plastycznym pn. „Jesienne mandale” organizowanym przez Leśny Bank Genów w Kostrzycy, zwyciężyły trzy uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 3 im Józefa Gielniaka w Kowarach.

Lista laureatów:

Miejsce 1            Karolina Kosowska 5a

Miejsce 2            Hanna Chimkowska 5a

Miejsce 3            Elizabeth Guy    6a

 

Odbiór dyplomów i nagród odbył się w LBG  w Kostrzycy 29.12.2017 r. o godz.12:00.

Serdeczne gratulacje dla laureatek.

Opiekun Koła Plastycznego    Lidia Knap

galeria zdjęć

góra strony

WYNIKI PROJEKTU ŚWIĄTECZNEGO 2017

zadania z języka polskiego

„BOŻE NARODZENIE

TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ”

kategoria: kartka świąteczna inspirowana pomysłem Wisławy Szymborskiej

I    m i e j s c e

Elizabeth  Guy  kl. VI

II    m i e j s c e

Christopher  Guy  kl. IVb

III    m i e j s c e

Emilia  Juraszek   kl. VIIa

kategoria: praca literacka

I    m i e j s c e

Kacper  Wysoczański   kl. Va

II    m i e j s c e

Weronika  Szcześniak   kl. Va

III    m i e j s c e

Agnieszka  Dróżdż  kl. Va

Anna Marglarczyk

Monika Graczyk

 wyróżnione prace

 

góra strony

Wspólne kolędowanie w Nadleśnictwie "Śnieżka"

       Jak co roku, uczniowie naszej szkoły są zapraszani na spotkanie wigilijne do siedziby Nadleśnictwa "Śnieżka" w Kowarach. Co roku uczniowie klas młodszych gościli z przedstawieniem jasełkowym. W tym roku zaproszona została grupa uczniów z klas starszych, która w swoim programie świątecznym, wykonała popularne kolędy oraz piosenki świąteczne.

   Występ uczniów został przyjęty życzliwie, porywając publiczność do włączenia się w wykonanie polskich kolęd.

   

góra strony

Uniwersytet Dziecięcy

 

W poniedziałek, 18 grudnia 2017r. uczniowie z naszej szkoły, w ramach zajęć Uniwersytetu Dziecięcego, wzięli udział w wykładzie na temat logistyki kosmosu.

Wykład wygłosiła dr Anna Baraniecka z Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze.

Na czym polega logistyka kosmiczna, w jaki sposób można wynieść w przestrzeń ładunki i kto się tym zajmuje? Czy różni się znacząco od wszystkim znanych czynności? Takie i inne zagadnienia mogli wysłuchać uczniowie podczas wykładu, który dostarczył wiele ciekawych informacji.

         Było to niezwykle interesujące przedstawienie podjętego problemu.

 

Anna Marglarczyk

góra strony

P O D Z I Ę K O W A N I A

W ostatnich dniach Samorząd Uczniowski realizował dwa duże zadania, a były to akcje charytatywne. Po raz pierwszy przystąpiliśmy do tzw. „Szlachetnej Paczki” oraz zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację naszej starszej koleżanki, Wiktorii.

Z całego serca chcemy podziękować uczniom, rodzicom, nauczycielom  oraz wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe. Pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc, szczodry gest, okazane serce i wrażliwość.

Samorząd Uczniowski

D Z I Ę K U J E M Y !!!

 

góra strony

Kolejne sukcesy w Dolnośląskim Konkursie zDolny Ślązaczek

    Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek Jan Lewandowski, uczeń klasy siódmej, zakwalifikował się do etapu finałowego w bloku polonistycznym, matematycznym oraz języka angielskiego. Finały na początku 2018 r. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za finały!!!

 

góra strony

Koncert umuzykalniający „Grudniowy pejzaż”

W środę, 13 grudnia 2017r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w koncercie pt. „Grudniowy pejzaż”. Zimowe spotkanie pokazało jak uroki tej pory roku można malować muzyką. Zabrzmiały takie instrumenty jak: altówka, instrumenty klawiszowe, klarnet, fagot oraz usłyszeliśmy śpiew występującej solistki. Prowadząca opowiadała o świętach obchodzonych w niektórych krajach. Na koniec wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy.

góra strony

Finał szkolnego konkursu kolęd i pastorałek

        Już od kilkunastu lat, grudniową tradycją naszej szkoły stał się szkolny konkurs kolęd i pastorałek. Nie inaczej było i w tym roku, choć rok 2017 jest rokiem szczególnym z dwóch powodów. Po pierwsze jest to rok jubileuszowy naszej Szkoły, a po drugie po raz pierwszy w tej edycji wzięli udział uczniowie klas siódmych.

        Również od tego roku rozszerzony został zakres repertuarowy. Oprócz kolęd i pastorałek, uczniowie mogli zaprezentować również piosenkę świąteczną.

        Konkurs był przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych. Wzięło w nim udział osiemnaścioro uczniów z klas 0-VII.

        Obok tradycyjnych wykonań, nie zabrakło także własnych interpretacji znanych wszystkim utworów.

Zwycięzcy:

Kategoria kl. 0 – 2

I miejsce – Olesya Vakulova

II miejsce – Adrian Łechtański

III miejsce – Lena Sroka

Kategoria klas 3 – 4

I miejsce – Julia Wrona

II miejsce – Zuzanna Kozłowska

III miejsce – Zuzanna Socha

Kategoria kl. 5 – 7

I miejsce – Karolina Kosowska

II miejsce – Karolina Zakrzewska

III miejsce – Beata Długosz

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Oskulski Robert

góra strony

Szkolny Konkurs Recytatorski

W piątek, 8 grudnia 2017 r. odbył się Szkolny Konkursu Recytatorski klas IV - VII. Do konkursu zakwalifikowało się 34 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzacja poezji wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno języka poetyckiego.

Wszyscy uczniowie w poszczególnych grupach wiekowych przygotowali po jednym utworze do recytacji. Finalistów oceniała komisja według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, kultura słowa, artykulacja, akcent oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Wyniki konkursu:

·         -  klasy IV

I miejsce -  Wiktor Pietrzyk               kl. IVb

II miejsce – Monika Wojciechowska kl. IVb

III miejsce – Mateusz Kolinski          kl. IVa

·         -  klasy V

I miejsce – Kacper Wysoczański       kl. Va

II miejsce – Zuzanna Brzuchnalska   kl Va

III miejsce – Weronika Szcześniak    kl Va

·         -  klasa VI

I miejsce – Filip Małecki

II miejsce – Patrycja Pierzchała

III miejsce – Aron Argalski

·         -  klasy VII

I miejsce – Weronika Grzywińska kl. VIIb

II miejsce – Julia Ciszek                kl. VIIa

III miejsce – Beata Długosz           kl. VIIa

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Anna Marglarczyk

Ewa Merta

Monika Graczyk

 galeria zdjęć

góra strony

„Maraton Pisania Listów”

W czwartek,  7 grudnia 2017r. odbył się „Maraton Pisania Listów”. Akcja polega na pisaniu listów w celu uwolnienia niesłusznie skazanych. W Kowarach co roku akcję organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących, a uczniowie naszej szkole aktywnie w niej uczestniczą. Wydarzenie było ważną lekcją empatii i tolerancji.

Uczniowie poznali problemy współczesnego świata, a także, co ważniejsze, nabrali przekonania, że mogą mieć realny wpływ na poprawę życia ludzi nawet w najdalszych zakątkach globu. Listy pisane przez ludzi w Polsce i na całym świecie są naprawdę skuteczne.

Co roku dzięki Maratonowi Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku bądź kilkunastu osób, których prawa człowieka zostały złamane.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i przyłączyli się do akcji.

Anna Marglarczyk

Ewa Merta

góra strony

 

Mikołajki w naszej szkole!

 

Po długim oczekiwaniu, 6 grudnia 2017r. uczniowie doczekali się wizyty upragnionego Mikołaja.

W asyście Śnieżynek z klasy VIIa i  z workiem pełnym prezentów, zawitał do naszej szkoły. A dzieci, na powitanie zaprezentowały wierszyki, piosenki, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Później Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami.  Wszystkim dopisywał dobry humor i świąteczny nastrój. 

A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!!

Samorząd Uczniowski

galeria zdjęć

góra strony

Dyskoteka andrzejkowa

W czwartek, 30 listopada 2017r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa klas IV – VII zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Ulubiona muzyka uczniów sprawiła, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę. Nie zabrakło również wróżb przygotowanych przez uczniów z klasy VIIb.

Były one miłym przerywnikiem w szalonej zabawie i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wszyscy uczniowie skończyli dyskotekę andrzejkową w dobrym i radosnym nastroju. Teraz czekają na następną…

                                                                                     

                                                                                      Samorząd Uczniowski

 

góra strony

Spektakl profilaktyczny „Magiczny kapelusz”

W środę, 29 listopada 2017 roku w naszej szkole gościł Teatr Profilaktyczny Grupa "T". Goście przyjechali do nas z Torunia z przedstawieniem pt.: „Magiczny Kapelusz”. 

Była to opowieść o trudnych przyjaźniach i o szacunku do kogoś kto jest inny. Tolerancja i szacunek do innej osoby, profilaktyka uzależnień to przesłanie tego spektaklu, pokazanego w formie kabaretowej. 

Inscenizacja była  mieszanką edukacji z ogromną dawką humoru.
Uczniowie bardzo żywiołowo reagowali na akcję przedstawienia i czynnie uczestniczyli w tej pouczającej zabawie.

Anna Marglarczyk

 

góra strony

Wyróżnienie w Konkursie Poezji Śpiewanej

Uczennica klasy 7a Beata Długosz miała niewątpliwą okazję wystąpić w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Śpiewanej w ZSO  w Kowarach.

 Konkurs dotyczył poezji Juliana Tuwima „Ludzie i świat oczami Tuwima”. Występujący artyści stworzyli niepowtarzalną atmosferę, a Beata otrzymała wyróżnienie.

Gratulujemy sukcesu!

 

góra strony

Sukces recytatora

Tradycją  naszej szkoły stało się uczestniczenie w Konkursie Recytatorskim w ZSO w Kowarach. W tym roku szkolnym w konkursie zorganizowanym 24 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły zaprezentowali wiersze Juliana Tuwima. Teksty należące do klasyki poezji zadziwiły jury ich niecodzienną interpretacją.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie zdobył Jan Woźniak z kl. IVa.

 

Serdecznie gratulujemy!

galeria zdjeć

Anna Marglarczyk

Ewa Merta

góra strony

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

 

W piątek, 24 listopada 2017r. niemal każdy uczeń miał przy sobie swoją  ulubioną przytulankę, która towarzyszyła mu w lekcjach. Maskotki były różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Na przygotowanej wystawie przybliżono historię pluszowego misia oraz przedstawiono najbardziej znane sylwetki misiów – bohaterów literackich, zachęcając przy tym do częstszego sięgania po literaturę dziecięcą.

 

Nie zabrakło także głośnego czytania. W oddziale przedszkolnym i w klasie I, uczennice z Samorządu Uczniowskiego przeczytały fragmenty ciekawych książek, których bohaterami są sympatyczne misie: Miś Uszatek, Kubuś Puchatek i Paddington.
Dzień ten był okazją do wesołej zabawy wszystkich uczniów.

Samorząd Uczniowski

galeria zdjęć

góra strony

„W tajemniczym ogrodzie”

We wtorek, 21 listopada 2017r. uczniowie z klas IV – VII mieli przyjemność uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym pt. „W tajemniczym ogrodzie”. Spektakl był przygotowany przez teatr z Krakowa, a wystawiony w MOK-u w Kowarach.

Było to niezwykle widowiskowe przedstawienie, którego scenariusz  oparty jest na kanwie jednej z najpiękniejszych powieści wszech czasów. Opowieść Frances Hodgson Burnett's opisuje losy rozpieszczonej sieroty, Mary Lennox, która po śmierci rodziców zamieszkała u bogatego, ale pełnego goryczy, zdziwaczałego wuja. Jego dom i ogród skrywa pewną tajemnicę…

Stylowe kostiumy i realistyczna scenografia (wzbogacona multimedialnym akcentem, ruchem, kolorem i ekspresją świateł) przeniosły widza na dwór lorda Cravena, uruchamiając jego wyobraźnię i czyniąc to spotkanie niezapomnianym.

Anna Marglarczyk

góra strony

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

21 listopada obchodzony był Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. To dzień dobrych uczynków i dobrych emocji.

W naszej szkole uczniowie mieli przypięte uśmiechnięte buźki, które przez cały dzień przypominały, że mamy być uprzejmi w stosunku do siebie.

Na korytarzu szkoły pojawiła się także tablica. Wielu uczniów skorzystało z możliwości i napisało kartkę z „dobrym słowem”, czyli miłe słowa , życzenia i pozdrowienia.

 

Pamiętajmy!

 

Życzliwość rodzi życzliwość . Bądźmy życzliwi przez cały rok.

Samorząd Uczniowski

góra strony

„Kto ty jesteś? Polak mały” czyli lekcja patriotyzmu  w wykonaniu najmłodszych

Właśnie odbył się kolejny Przegląd poezji dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych z Kowar. Wzięły w nim udział dzieci z kowarskich przedszkoli i Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka. Tym razem zmierzyliśmy się z wierszami o tematyce ojczyźnianej i patriotycznej. Jury  postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników przeglądu równorzędnymi nagrodami. Oto zwycięscy: Martyna Szczepańska, Aleksander Kulczycki, Lena Janus, Julia Pojałowska, Łucja Węckowska (oddziały przedszkolne), Borys Krażewski, Kinga Kaszycka, Martyna Druzgała ( klasy 1-3).                                           

Organizatorzy czyli SP 3 w Kowarach i MOK w Kowarach serdecznie dziękują uczestnikom za udział, nauczycielom za przygotowanie występów, władzom miasta za dodatkowe nagrody dla zwycięzców i uświetnienie swoją obecnością naszego Przeglądu.

 Maria Zielińska, Ewa Merta

galeria zdjęć

góra strony

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

    Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości. Także i w naszej szkole 10 listopada 2017r. odbył się z tej okazji uroczysty apel. Rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego.

Następnie uczniowie klas IV-VII przedstawili  program artystyczny o patriotycznym charakterze. Zaprezentowane zostały wiersze i treści historyczne, które poruszyły temat ojczyzny, miłości oraz poświęcenia dla dobra narodu. Poezja patriotyczna przeplatana została pieśniami żołnierskimi.

Nasza wspaniała lekcja historii i patriotyzmu była ważnym źródłem informacji o trudnych losach naszej Ojczyzny.

 

Anna Marglarczyk

góra strony

Młodsza grupa szkolna świętuje Odzyskanie Niepodległości

    Tegoroczny szkolny przegląd poezji dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 w naszej Szkole przebiegał pod hasłem „ROK DLA NIEPODLEGŁEJ”. Temat niełatwy ale i satysfakcja ze zwycięstwa większa.

Oto laureaci:

Oddział przedszkolny: Martyna Szczepańska,

Klasa pierwsza: Borys Krażewski,

Klasa druga: Kinga Kaszycka,

Klasa trzecia: Martyna Druzgała

Gratuluję!!

Maria Zielińska

galeria zdjęć

góra strony

Projekt edukacyjny „Godzina kodowania”

 

Już po raz trzeci nasza szkoła weźmie udział w międzynarodowym projekcie „Godzina kodowania” organizowanym przez organizację non-profit Code.com.

Uczniowie z klas 2-7 w czasie zajęć komputerowych spędzą jedną godzinę lekcyjną na zabawie w programistów komputerowych.

Celem projektu jest popularyzowanie i upowszechnianie informatyki, która pomaga rozwijać umiejętność rozwiązywania problemów, logicznego myślenia i kreatywności.

W czasie projektu uczniowie będą poprzez zabawę pisać kod programu, którego poprawne rozwiązanie spowoduje, że uruchomiona aplikacja (łamigłówka) wykona poprawnie polecenie, jest to wstęp do nauki podstaw programowania. Uczestnik projektu wybiera gotowe bloki instrukcji, przeciągając je na planszę (układa kod)- odpowiednie ich ułożenie zapewnia sukces. Łamigłówki są poprzedzone wideo poradnikiem, w którym znane osobistości ze świata nowych technologii tłumaczą podstawowe kwestie związane z programowaniem. W każdej chwili można podejrzeć kod swojego programu oraz sprawdzić postępy w nauce programowania.

W okresie od 04-8 grudnia 2017 r. zachęcam wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do spędzenia jednej godziny w tym okresie przed komputerem i nauczenie się kodowania.

 

Godzina kodowania dla wszystkich grup wiekowych dostępna jest na stronie: https://studio.code.org/

góra strony

Halloween

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, nietoperze, czarne koty itp.

 

W naszej szkole również uczniowie obchodzili z radością ten dzień, można było takie postaci zobaczyć. Stroje, kostiumy i maski były bardzo ciekawe.

Samorząd Uczniowski

galeria zdjęć

góra strony

Święto zmarłych

Jak co roku uczniowie naszej szkoły pamiętali o grobie patrona Józefa Gielniaka.

    góra strony

Konkurs interdyscyplinarny "Zdolny Ślązaczek"

    Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu "zDOLNY ŚLĄZACZEK" dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego z języka angielskiego. Są to: Elizabeth Guy i Jan Lewandowski. Ponadto Jan Lewandowski zakwalifikował się również z części polonistyczno-matematycznej.

    Natomiast w zDOLNYM ŚLĄZAKU GIMNAZJALIŚCIE Jan Lewandowski zakwalifikował się do etapu rejonowego z części matematyczno-fizycznej. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny etap.

góra strony

Konkurs „Zostań mistrzem pięknego czytania”

 w klasach IV-VII

W bibliotece szkolnej, 26 października 2017r. po raz kolejny odbył się konkurs czytelniczy „ZOSTAŃ MISTRZEM PIĘKNEGO CZYTANIA”. Celem tego konkursu było zachęcenie uczniów do czytania i korzystania z biblioteki. Konkurs przeprowadzony został w klasach IV-VII. Uczniowie prezentowali przez około 2 minuty wylosowany fragment tekstu z podręcznika do języka polskiego.

Oto wyniki:

 

w klasach IV

Mistrzowie ex aequo-

Jan Woźniak kl. IVa i Wiktor Pietrzyk kl. IVb

 

w klasach V

Mistrz- Weronika Szcześniak 

 

w klasie VI

Mistrzowie ex aequo

Aleksandra Ogrodowczyk i Olivier Kurzawski

 

w klasach VII

Mistrzowie ex aequo -

Emilia Juraszek kl. VIIa, Jakub Formicki kl. VIIa i Weronika Grzywińska kl. VIIb

Uczniowie wykazali się bardzo wysokim poziomem umiejętności czytania. Brano pod uwagę: technikę czytania, płynność i bezbłędność, wyrazistość, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów czytelniczych.!

Ewa Merta

Anna Marglarczyk

galeria zdjęć

góra strony

SUPERMÓZG

        W piątek, 27 października 2017r. dwie drużyny z naszej szkoły wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie „Supermózg” organizowanym przez Zespół Szkół w Karpaczu.

        Uczestnicy turnieju zmierzyli się z zadaniami z zakresu wiedzy o dziejach pisma i książki, rozwiązywali testy dotyczące powiedzeń i przysłów, mogli też sprawdzić swoje wiadomości o związkach frazeologicznych z mitologii i Biblii.

        Uczniowie współpracowali w trzyosobowych zespołach, dzięki czemu powiedzenie „Co dwie głowy to nie jedna” sprawdziło się w praktyce.

        Miło nam jest poinformować, że uczennice klas IV –VI w składzie: Zuzanna Kozłowska, Weronika Szcześniak i Aleksandra Ogrodowczyk zajęły II miejsce.

        Konkurs oprócz promocji czytelnictwa pozwolił usystematyzować uczniom wiadomości i zintegrować uczniów różnych placówek. GRATULUJEMY!

Ewa Merta

Anna Marglarczyk

galeria zdjęć

góra strony

Laureaci konkursu plastycznego

W piątek 27 października w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze odbyła się inauguracja konkursu plastycznego pt.” Znam przyrodę mojego regionu- ptaki regionu”, organizowanego przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze.

Na konkurs nadesłano prawie 500 prac plastycznych ze szkół całego regionu.

Laureatkami konkursu z naszej szkoły zostały:

Uczennica klasy 3b Maja Hornik – III miejsce w Kategorii klas 1-3

Uczennica klasy 6 Patrycja Pierzchała - III miejsce w kategorii klas 4-6

Gratulacje dla laureatek konkursu.

galeria prac

góra strony

Warsztaty archeologiczne

W dniu 06 października grupa 16 uczniów z klas 4  pod opieką nauczyciela historii Lidii Knap , wzięła udział w warsztatach archeologicznych, które zostały zorganizowane przez pracowników Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w Bukowcu. Uczniowie dowiedzieli się kto to jest archeolog, czym się zajmuje, jak wygląda jego praca, w jaki sposób i jakimi narzędziami się posługuje.

Uczniowie pod opieką archeologa prowadzili prace wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym, wyszukując starych przedmiotów zakopanych w ziemi.

Prowadzili penetrację terenu przy pomocy wykrywaczy metali.  Zajęcia bardzo się podobały, poszerzyły wiedzę z historii dotyczącą archeologii.

                                                                                                                   Lidia Knap

galeria zdjęć

góra strony

WYCIECZKA KLAS CZWARTYCH

W poniedziałek, 16 października 2017r. odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym wycieczka integracyjna. Pojechały na nią klasy czwarte oraz sześcioro innych uczniów z klas starszych. Docelowym miejscem był gotycko-renesansowy zamek Grodziec położony na powulkanicznym wzgórzu.

Zwiedziliśmy komnaty zamkowe, zbrojownię, miejsca tortur z przeróżnymi strasznymi urządzeniami, spacerowaliśmy krużgankami zamkowymi oraz weszliśmy na wieżę skąd rozpościerały się przepiękne widoki na Karkonosze i Śnieżkę. Nie zabrakło czasu na inne przyjemności, było strzelanie z łuku, zabawy plebejskie i konkursy z nagrodami. Na koniec przyszedł czas na ognisko.

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu. Swoimi przeżyciami i wiadomościami podzieliliśmy się z innymi, sami zaś wzbogaciliśmy swoja wiedzę i doświadczenie.

Anna Marglarczyk, Ewa Sadowska

galeria zdjęć

góra strony

Akcja "Sprzątanie Świata"

W dniu 16.10.2017 uczniowie klas 0 - 3 naszej Szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata” zorganizowanej przez Związek Gmin Karkonoskich i Gminę Miejską Kowary. Każda klasa sprzątała wyznaczony  teren w pobliżu szkoły. Zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe oraz worki na odpady, zebraliśmy dużo puszek po napojach, pustych butelek plastikowych i szklanych, toreb, papierów.

Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna. Sprzątanie jest przejawem niepozostawania obojętnym na negatywne działania wobec przyrody.

Wystarczyły chęci, rękawiczki i worki na śmieci, by mile i pożytecznie spędzić ten czas.

Oskulski Robert

galeria zdjeć

góra strony

AKCJA BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

    16 października o godzinie 9:00 w sali nr 8 naszej szkoły odbyło się spotkanie dla uczniów klas 0-I z dzielnicową Elżbietą Wojciechowską, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa na drodze, które poznali nasi uczniowie:

1. Do szkoły idź drogą uczęszczaną, nie chodź „na skróty” przez miejsca nieznane lub mało bezpieczne.
2. Jeśli nie ma chodnika idź poboczem lewej strony jezdni.
3. Przez jezdnię przechodź w miejscach wyznaczonych np. pasami lub oznaczonych sygnalizacja świetlną.
4. Pamiętaj zawsze przechodź na zielonym świetle. Jeśli nie ma sygnalizacji świetlnej ustaw się przy krawędzi chodnika, zobacz czy nie nadjeżdża samochód z lewej strony jezdni, następnie z prawej strony jezdni i jeszcze raz upewni się czy z lewej strony jezdni nie nadjeżdża samochód. Kiedy jesteś pewny, że nie nadjeżdża, możesz przejść przez jezdnię.
5. Nigdy nie przebiegaj przez jezdnię, nawet jeśli masz zielone światło i jesteś na pasach.
6. Nie przechodź przez jezdnię w niedozwolonym miejscach.
7. Noś elementy odblaskowe widoczne dla nadjeżdżających kierowców np. umieszczone na plecakach, czy częściach ubioru zewnętrznego.
8. Nie wychodź na jezdnię zza samochodu, autobusu.
9. Wybieraj najbezpieczniejszą drogę do szkoły, unikając miejsc niebezpiecznych, takich jak przejście przez tory kolejowe, kładki w pobliżu wykopów.

10. Podróżuj bezpiecznie. Fotelik, podstawki oraz zapięte pasy to podstawa podczas przewożenia dzieci.

    Uczniowie mieli możliwość poznania zasad ruchu drogowego, a następnie sprawdzenia swoich wiadomości rozwiązując wspólnie test, w którym głównym bohaterem jest  kreskówkowa postać - SpongeBob Kanciastoporty.

Promowana w ramach akcji piosenka "Przepisowy ruch drogowy"  nie tylko bawi ale również wpaja właściwe postawy.
Uczniowie otrzymali  kamizelki odblaskowe oraz mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

 

Pedagog szkolny: Anna Ciszek

galeria zdjęć

góra strony

ŻYCZENIA

W tak ważnym dniu w roku szkolnym, w dniu święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów! 

Samorząd Uczniowski

galeria zdjęć

góra strony

Jesienny Festyn Trójki

    Kolejny "Festyn Jesienny Trójki" już za nami. W tym roku było nietypowo, ponieważ pogoda uniemożliwiła organizację festynu na terenie przyszkolnym, dlatego cała impreza przeniesiona została do budynku szkoły.

    Już od godzin rannych uczniowie z całymi rodzinami brali udział w "Podchodach Rodzinnych". Jednak główna impreza rozpoczęła się o godzinie 14. Mimo niesprzyjającej aury i zmiany miejsca, dzieciaki wraz z całymi rodzinami bawili się pysznie. Nie było miejsca na nudę, cała szkoła zamieniła się jeden, wielki plac zabaw. Punktem kulminacyjnym festynu było losowanie Loterii Fantowej.

    Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji „Jesiennego Festynu z Trójką”, a w szczególności:

·         Nadleśnictwu Śnieżka

·         Leśnemu Bankowi Genów

·         Związkowi Gmin Karkonoskich

·         Grupie Krótkofalowców

·         Miejskiej Służbie Ratowniczej

·         Stowarzyszeniu „Przyjazna Trójka”

·         Urzędowi Miasta

·         Parkowi Miniatur Zabytków Dolnego Śląska

·         Restauracji Zajazd Przywodzie

·         Pani Ilonie Malinowskiej

·         Pani Elżbiecie Zakrzewskiej

·         Panu Wernerowi Pietrzykowi

oraz wszystkim rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniach oraz organizacji imprezy.

Dzięki Państwa wsparciu i życzliwości „Jesienny Festyn Trójki 2017” na pewno pozostanie w pamięci kowarskich dzieci.

Serdecznie dziękujemy!

dyrekcja SP3

góra strony

„Kowary czytają Tuwima”

Na pytanie „kim był Julian Tuwim” większość z nas odpowie, że był to autor wielu wspaniałych i wesołych wierszy dla dzieci. „Lokomotywa”, „Pan Hilary” czy „Ptasie radio”. Te tytuły, najbardziej kojarzą się nam z tym poetą. Ale Tuwim jest też autorem wielu skeczy, wesołych tekstów teatralnych, a także librett operowych i tekstów piosenek.

W piątek, 6 października 2017r. odbył się w naszym mieście Czytelniczy flash mob, czyli Kowary czytają Tuwima.

Do akcji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną  i ZSO w Kowarach przyłączyli się także uczniowie naszej szkoły. Przed Urzędem Miasta wraz z innymi kowarzanami czytali utwory Juliana Tuwima.

Wspólne czytanie dzieł Tuwima odbyło się w rocznicę pobytu pisarza w Kowarach. W tym roku mija właśnie 70 lat jak twórca spędził u nas 2 miesiące urlopu.

Julian Tuwim to jeden z najchętniej czytanych poetów XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników.

Anna Marglarczyk

góra strony

Koncert umuzykalniający

 "Dźwięki pachnące nutką Orientu"

Pierwszy w tym roku szkolnym koncert umuzykalniający odbył się 3 października 2017r.

„Dźwięki pachnące nutką orientu” to temat audycji umuzykalniającej, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Muzyka, taniec, instrumenty muzyczne przeplatane barwnymi opowieściami to doskonała lekcja przygotowana przez Filharmonię Dolnośląską.

góra strony

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

W poniedziałek, 25września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jak co roku wywołały one wielkie emocje wśród uczniów. W szranki stanęło dziewięć kandydatek, z których do Rady Samorządu mogły wejść tylko cztery.

Tydzień wcześniej kampania wyborcza ruszyła pełną parą. Na ścianach korytarzy szkolnych pojawiły się pierwsze plakaty. W ostatnich dniach przed wyborami mogliśmy zakosztować smakołyków rozdawanych przez kandydatki. Pojawiły się też spoty wyborcze nakręcone przez uczniów z kółka filmowego. W końcu nadszedł czas decyzji. Na drugiej godzinie lekcyjnej odbyło się głosowanie.

Oto wyniki wyborów:

przewodnicząca szkoły

 - Natalia Pichnar   kl. VIIb  

z-ca – Weronika Szcześniak kl. Va

sekretarz –Zuzanna Brzuchnalska kl. Va

skarbnik – Nikola Chmielowska kl. Vb

 

G R A T U L U J E M Y!

opiekun SU Anna Marglarczyk

góra strony

3 Bieg Charytatywny PKO

    W ubiegłą sobotę 16 września br. uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w ogólnopolską akcję charytatywną organizowaną przez PKO. Na stadionie lekkoatletycznym we Wrocławiu dzieci uczestniczące w akcji miały za zadanie przebiec określony dystans, który był zamieniany na pieniądze, które zostały przekazane na dożywianie dzieci w szkołach. Była rywalizacja, dobra zabawa, a to wszystko  w szczytnym celu. Dziękujemy uczniom za chęci i zaangażowanie (relacja filmowa oraz fotograficzna na szkolnym facebooku).

nauczyciele wychowania fizycznego

góra strony

Spotkanie z pracownikiem miejskiej biblioteki

W piątek, 15.09.2017r. uczniowie klas siódmych na lekcjach języka polskiego spotkali się  pracownikiem Miejskiej Biblioteki w Kowarach – Panią Danutą  Bunij.

Spotkanie miało na celu zachęcenie naszych uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki miejskiej, a szczególnie do korzystania z tych książek, które w tym roku szkolnym są obowiązkowymi lekturami, a brak ich w naszej szkolnej bibliotece.

Uczniowie dowiedzieli się także co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy z niej korzystać.

Pamiętajmy! Czytanie książek rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo, a jednocześnie bawi i uczy, zabierając uczestników w podróż do magicznej krainy literatury.

Anna Marglarczyk

 

góra strony

   Projekt "Wenecja Karkonoszy"

     Projekt  „Wenecja Karkonoszy” jest dofinansowany ze środków „Żywiec-Zdrój” S.A. w ramach konkursu grantowego pn. „Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury, Edycja 2017”. Jest realizowany w terminie od 04. 09. 2017 do 28. 02 2018 r. Biorą w nim udział wszyscy uczniowie SP3 w Kowarach w ramach zajęć lekcyjnych prowadzonych przez edukatora Nadleśnictwa „Śnieżka” w Kowarach panią Bogumiłę Chabowską- Dąbek. Dodatkowe zajęcia organizowane są w soboty, biorą w nich udział chętne dzieci z klas 5-7 a poprowadzą je fotograf i geodeta. Uczestnicy projektu mają za zadanie skatalogowanie mostów i kładek wzdłuż Jedlicy- rzeki płynącej przez nasze miasto.

    Efektem pracy uczestników w tym projekcie będzie folder zawierający uzyskane informacje, zdjęcia obiektów,  opisy i pomiary. Projekt został opracowany przez członków Stowarzyszenia „Przyjazna Trójka”: rodziców, nauczycieli i edukatora Nadleśnictwa.                

    Jego realizacja przebiega na terenie SP3 przy współudziale nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia . Udział w projekcie zapewni dzieciom możliwość zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, kształtowania postaw proekologicznych, lepszego  poznania swojej miejscowości, oraz aktywnego spędzania czasu. Szkoła zostanie doposażona w urządzenia zakupione w ramach realizacji projektu.

 

 

 

Wydarzenia:

To był szczególny rok!!!    zdjęcia!!!

Darowizna otrzymana z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie

Dzień Pustej Klasy

IV Przegląd Talentów „TRÓJKOWI GIGANCI”

Sukcesy w konkursie literackim!

Od trepaka do kozaka!

Spotkanie z autorem książek dla dzieci

XIV finał "Uczę się bezpiecznie żyć"

Wycieczka do zamku Książ

Święto Konstytucji 3 Maja

Konkurs ortograficzny

Konkurs wiedzy o Patronie

Internetowy teatr

Musical „Opowieści z Narnii”

Półfinał XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”

Uniwersytet Dziecięcy

Darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź

Jan Lewandowski ponownie laureatem!

Konkurs literacki

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Jan Lewandowski-laureat zDolnego Ślązaczka

Walentynki

Dyskoteka karnawałowa klas IV - VII

Internetowy teatr dla szkół

Laureaci konkursu plastycznego

„Boże Narodzenie-tradycje i współczesność”-wyniki

Wspólne kolędowanie w Nadleśnictwie "Śnieżka"

Uniwersytet Dziecięcy

P O D Z I Ę K O W A N I A

Sukcesy w konkursie zDolny Ślązaczek

Koncert umuzykalniający „Grudniowy pejzaż”

Finał szkolnego konkursu kolęd i pastorałek

Szkolny Konkurs Recytatorski

"Maraton pisania listów"

Mikołajki w naszej szkole!

Dyskoteka andrzejkowa

Spektakl profilaktyczny „Magiczny kapelusz”

Wyróżnienie w Konkursie Poezji Śpiewanej

Sukces recytatora

Światowy Dzień Pluszowego Misia

„W tajemniczym ogrodzie”

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

„Kto ty jesteś? Polak mały” czyli lekcja patriotyzmu  w wykonaniu najmłodszych

11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Młodsza grupa szkolna świętuje Odzyskanie Niepodległości

Projekt edukacyjny „Godzina kodowania”

Halloween

Święto zmarłych

Konkurs interdyscyplinarny "Zdolny Ślązaczek"

Konkurs "Supermózg"

Konkurs „Zostań mistrzem pięknego czytania”

Laureaci konkursu plastycznego

Warsztaty archeologiczne

Wycieczka klas czwartych

Akcja "Sprzątanie Świata"

Akcja "Bezpieczna droga do szkoły"

Dzień Nauczyciela

Jesienny Festyn Trójki

„Kowary czytają Tuwima”

Koncert umuzykalniający

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Charytatywnie i na sportowo

Spotkanie z pracownikiem miejskiej biblioteki

Projekt "Wenecja Karkonoszy"

Pogoda Kowary
© mojapogoda.com