Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych

 

powrót do strony głównej

 

Kalendarz imprez i konkursów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs literacki dla uczniów klas IV – VI „Szkoła moich marzeń”

 

Cel konkursu: Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych oraz wspieranie twórczości amatorskiej wśród młodzieży.

 

1.          Adresaci konkursu: konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI.

2.          Konkurs jest jednoetapowy.

3.          Obowiązująca forma wypowiedzi: kartka z pamiętnika.

4.           Praca nie może być dłuższa niż 2 strony formatu A-4, znormalizowaną czcionką (Times New Roman 12).

5.          Uczestnicy konkursu dostarczają prace w wersji papierowej do pedagoga szkolnego Anny Ciszek (sala nr 10).

6.          Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie własnych prac, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

7.          Prace należy dostarczyć do dnia 15 maja 2016r.

8.          Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Zapraszam do udziału w konkursie: Anna Ciszek :)

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno- technicznego pt.

 ,,MOJA  SKARBONKA”

 

1. Organizator konkursu:

Opiekun SKO w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach- Anna Spyrka.

2.  Cel konkursu :

                    zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania;

                    rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.

3. Uczestnicy:

Wszyscy chętni uczniowie szkoły, którzy wykonają prace indywidualnie.

4.  Tematyka konkursu:

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne o tematyce „Moja skarbonka”.

5.  Czas trwania konkursu: od 09.11.2015r. do 11.12.2015r.

6. Zasady konkursu.

         Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną w jednej z kategorii:

       a) praca na papierze formatu A4 (rysunek, wyklejanka, wydzieranka, itd.)

        b) praca przestrzenna np. z kartonu, butelki, z modeliny,  itp.

       Każdy z uczestników składa jedną pracę w jednej z kategorii lub dwie prace, każdą z innej kategorii.

       Każda praca powinna zawierać na odwrocie informacje: - imię i nazwisko oraz klasę.

         Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace do 18.12.2015r., przewidziane są nagrody rzeczowe dla miejsc od I do III w dwóch kategoriach.