Projekty UE

 

 

 

 

                                                                            powrót do strony głównej

 

 

 

Podsumowanie projektu "Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice"

<<<kliknij tutaj>>>

 

 

Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice

 

12.06.2018 W Miejskim Ośrodku Kultury w Kowarach odbył się wernisaż wystawy “być jak Gielniak”. Wystawa przedstawia prace uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach oraz Základní umělecká škola Karla Halíře z Vrchlabí, wykonywane w ramach projektu “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” pod okiem kowarskich artystów grafików: Pani Krystyny Matusiak, Pani Lidii Knap oraz Pana Jerzego Jakubowa. Prace wykonywane były techniką linorytu, linorytu barwnego na płytę traconą, gipsorytu, drzeworytu i metodą suchej igły.

Do 18.06.2018 wystawę można oglądać w kowarskim MOK a od 19.06.2018 do 10.07.2018 w Urzędzie Miejskim we Vrchlabi.

zdjęcia

17.02.2018 linoryt Vrchlabi

17.02.2018 w Základní umělecká škola Karla Halíře we Vrchlabí odbyły się drugie zajęcia z technik linorytu w ramach realizowanego projektu „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Zajęcia prowadzone były w pracowni plastycznej szkoły przez Panią Pavilnę Stanglerovą. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły partnerskiej z Kowar.

11.01.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu „Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice”. Projekt realizowany jest w partnerstwie Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach przez szereg lat brali udział w wielu konkursach plastycznych a szczególnie konkursach graficznych, w których uzyskiwali nagrody i wyróżnienia.

Nauczycielka prowadząca zajęcia z dziećmi w kowarskiej szkole, stara się stale urozmaicać i rozwijać tematy zajęć. Dlatego zrodził się pomysł wspólnego projektu ze szkołą artystyczną z Vrchlabi. Szkoła z Vrchlabi posiada prasę do grafiki, prowadzi zajęcia z linorytu oraz wile innych atrakcyjnych dla dzieci z Polski zajęć. Nie prowadzi natomiast zajęć z drzeworytu, metody suchej igły i gipsorytu. Zaplanowane w ramach projektu działania są bardzo atrakcyjne dla obu grup dzieci i wzajemnie się uzupełniają. Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji przez dzieci z Czech zapoczątkowanych w Kowarach zajęć, gdyż szkoła z Vrchlabi posiada zarówno zaplecze w kadrze pedagogicznej jak i w pełni wyposażony warsztat plastyczno/linorytniczy. Natomiast zajęcia w Kowarach umożliwią dzieciom z Czech poznanie zupełnie dla nich nowych technik – drzeworytu suchej igły i gipsorytu. Stworzą również możliwość zapoznania ze sprzętem i narzędziami służącymi drzeworytnikowi. Dla dzieci polskich i czeskich zajęcia realizowane w projekcie wniosą coś zupełnie nowego do dotychczasowej oferty edukacyjnej jaką otrzymywały w swoich szkołach. W konsekwencji mały artysta uczestniczący w zajęciach zorganizowanych w Polsce i Czechach otrzyma kompleksowe wykształcenie w zakresie grafiki artystycznej.

11.01.2018 uczniowie z klas 5,6 i 7 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka uczestniczyli w Muzeum Karkonoskim w lekcji poświęconej życiu i twórczości mistrza linorytu. Uczestnicy lekcji poznali biografie artysty – wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium “Bukowiec” w Kowarach. Uczniowie poznali najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz zapoznani zostali z techniką linorytu. Prelekcja wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję do zapoznania z wybranymi eksponatami, m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.

13.01.2018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka odbyły się pierwsze zajęcia z technik linorytu. Zajęcia prowadzone były w pracowni plastycznej szkoły przez dyplomowanego nauczyciela plastyki Panią Lidię Knap. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze szkoły partnerskiej z Vrchlabi. Pani Lidia Knap podczas zajęć przybliżyła dzieciom sylwetkę patrona i zapoznała z technikami graficznymi a szczególnie z techniką linorytu, którą uprawiał patron szkoły.

Zajęcia z techniki linorytu barwnego na płytę „traconą” poprowadziła Pani Krystyna Matusiak. Artystka posiada duży dorobek artystyczny z zakresu malarstwa i grafiki, szczególnie grafiki barwnej. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z tzw. linorytem barwnym na płytę “traconą”. W tej metodzie, zwanej metodą Picasso, dzieci wykonają linoryt barwny, używając do tego tylko jednej płyty linoleum. Technika ta polega na wycinaniu najpierw partii, które są całkiem białe, po partie jasne, do coraz ciemniejszych.

                   

cała galeria zdjęć z 13.01.2018

 

Nr Umowy o dofinansowanie: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001017/ERN/75

Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

1. Wnioskodawca projektu: Gmina Miejska Kowary

2. Realizator projektu: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kowarach

3. Partnerzy projektu: Podstawowa Szkoła Artystyczna Karla Halířa

4. Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 30.06.2018.

I. Geneza projektu

Rok 2018 jest rokiem 60-lecia powstania w Kowarach Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz rokiem jubileuszu 30-lecia nadania jej im. Józefa Gielniaka – wybitnego polskiego grafika. Celem projektu jest wspólne świętowanie rocznic Szkoły razem z uczniami szkoły artystycznej z Vrchlabi, miasta partnerskiego Gminy Kowary. W ramach działań przewidziano przeprowadzenie warsztatów graficznych oraz zapoznanie dzieci z tradycją i dorobkiem “kowarskiej grupy graficznej”. Projekt zakończy festyn gielniakowski.

Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” umożliwi uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach oraz uczniom szkoły artystycznej z Vrchlabi, poznanie życia i twórczości mistrza linorytu. Uczestnicy poznają biografie artysty wybitnego polskiego grafika, który przez lata związany był z sanatorium “Bukowiec” w Kowarach, a od lat jest patronem szkoły. Prowadzone zajęcia podczas projektu umożliwią uczniom jeszcze większe poznanie innych technik graficznych pod okiem wykwalifikowanych grafików. Przy pomocy funduszy z projektu zostanie doposażona w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kowarach pracownia plastyczna w prasę graficzną, nowe dłuta, miękkie płytki linoleum. Efekty prac powstałych w ramach projektu wyeksponowane będą na wszystkich wystawach promujących szkołę i postać patrona a także na festynie “gielniakowskim”.

II. Cel projektu

Celem projektu jest wspólne świętowanie dwóch rocznic kowarskiej Szkoły (SP 3) razem z uczniami ze szkoły artystycznej z Vrchlabi , miasta partnerskiego Gminy Kowary. Celem projektu jest przybliżenie uczestnikom życia i twórczości patrona szkoły Józefa Gielniaka, a także zapoznanie z technikami linorytu stosowanymi przez tego artystę. Celem projektu jest także nawiązanie współpracy instytucjonalnej, integracji i partnerstwa polsko – czeskiego uczniów i nauczycieli z kowarskiej szkoły z nauczycielami i uczniami szkoły artystycznej z Vrchlabi. Projekt ukierunkowany jest na tworzenie i rozwój współpracy transgranicznej poprzez wspólne partnerskie spotkania, wymianę doświadczeń w zakresie technik linorytu, a także zainteresowanie partnera czeskiego nowymi technikami – drzeworytem i gipsorytem. Ważnym elementem projektu będzie lepsze poznanie sąsiadów oraz przełamywanie bariery językowej.

Dodatkowym atutem jest możliwość kontynuacji przez dzieci z Czech zapoczątkowanych w Kowarach zajęć, gdyż szkoła z Vrchlabi posiada zarówno zaplecze w kadrze pedagogicznej jak i w pełni wyposażony warsztat plastyczno/linorytniczy. Natomiast zajęcia w Kowarach umożliwiłyby dzieciom z Czech poznanie zupełnie dla nich nowych technik – drzeworytu i gipsorytu. Stworzą również możliwość zapoznania ze sprzętem i narzędziami służącymi drzeworytnikowi. Dla dzieci polskich i czeskich zajęcia realizowane w projekcie wniosą coś zupełnie nowego do dotychczasowej oferty edukacyjnej jaką otrzymywały w swoich szkołach. W konsekwencji mały artysta uczestniczący w zajęciach zorganizowanych w Polsce i Czechach otrzyma kompleksowe wykształcenie w zakresie grafiki artystycznej.

III. Opis projektu

Projekt “Sztuka Józefa Gielniaka przekracza granice” umożliwi zorganizowanie dla uczniów szkoły kowarskiej i miasta partnerskiego Vrchlabi, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych znacznie wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły.

1. Zajęcia w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w trakcie których omówione zostaną najważniejsze dzieła Józefa Gielniaka oraz technika linorytu, którą je wykonywał. Prelekcja będzie wykorzystywała prezentację multimedialną oraz stanowiła okazję do zapoznania z wybranymi eksponatami, m.in. narzędziami pracy oraz płytami linorytniczymi.

2. Zajęcia z technik linorytu, technik gipsorytu oraz technik suchej igły, zorganizowane zostaną pracowni plastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kowarach. Zajęcia prowadzone będą przez dyplomowanego nauczyciela plastyki Panią Lidię Knap. Pani Lidia Knap podczas zajęć przybliży dzieciom sylwetkę patrona i zapozna z technikami graficznymi a szczególnie z techniką linorytu, którą uprawiał patron szkoły. Wykonane zostaną odbitki graficzne w technice linorytu. Zajęcia z technik gipsorytu poprowadzi Krystyna Matusiak. Artystka posiada duży dorobek artystyczny z zakresu malarstwa i grafiki, szczególnie grafiki barwnej. W ramach zajęć dzieci wykonają odbitki graficzne w technice linorytu, suchej igły i technice gipsorytu. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z tzw. linorytem barwnym na płytę “traconą”. W tej metodzie, zwanej metodą Picasso, dzieci wykonają linoryt barwny, używając do tego tylko jednej płyty linoleum. Technika ta polega na wycinaniu najpierw partii, które są całkiem białe, po partie jasne, do coraz ciemniejszych. W ramach zajęć uczniowie zapoznani zostaną także z techniką gipsorytu.

3. Zajęcia w Muzeum Drzeworytu – poprowadzi artysta grafik Jerzy Jakubów. W ramach zajęć w pracowni drzeworytniczej dzieci nabędą umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, poznają wiekową tradycję związaną z Kowarami – “kowarską grupą graficzną” oraz zapoznają się z narzędziami i sprzętem drzeworytniczym. Uczniowie obu szkół partnerskich będą mieć możliwość spotkania i konsultacji z aktywnym artystą grafikiem. Jerzy Jakubów zaprezentuje uczestnikom projektu pokaz początków drzeworytu na podstawie “chińskiego drzeworytu wodnego” i początków drzeworytu europejskiego.

4. Spacer do szpitala Bukowiec, miejsca gdzie przebywał w szpitalu i tworzył Józef Gielniak, jeden z najwybitniejszych powojennych polskich grafików. Szpital Bukowiec zbudowano w latach 1916 – 1920 jak sanatorium leczące choroby płuc.

5. Zwiedzenie Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.

6. Festyn gielniakowski połączony z wystawą prac powstałych w ramach projektu.

IV. Koszty i dofinansowanie

Koszt całkowity projektu: 7.087,92 euro

Dof. EFRR 85%: 6.024,73

Budżet państwa 5%: 354,40

Gmina Miejska Kowary 10%: 708,79

 

 Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci

Uprzejmie informujemy o dofinansowaniu projektu pn.”Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci”. Projekt będzie polegał na współpracy instytucjonalnej, integracji i wzmacnianiu partnerstwa polsko-czeskiego uczniów i nauczycieli trzech kowarskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach,  Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum w Kowarach) z nauczycielami i uczniami vrchlabskiej Szkoły Podstawowej (nám. Míru 283 Vrchlabí). Partnerami i wnioskodawcami projektu są Gmina Miejska Kowary oraz Miasto Vrchlabi.

Realizując wspólny projekt pn. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” pragniemy zbudować trwałe fundamenty współpracy pomiędzy szkołami w miastach partnerskich. Istotą dotychczasowych kontaktów były krótkie wizyty 3-4 razy w roku dzieci i młodzieży z kowarskich i vrchlabskich szkół. Krótkie wizyty nie pozwoliły zrealizować celu głównego, jaki został zaplanowany, a była nim integracja dzieci i szkół z Kowar i Vrchlabi, lepsze poznanie się i  przełamanie bariery językowej. Dzięki projektowi będziemy mogli wzmocnić zakres współpracy naszych szkół, wymienić doświadczenia z zakresu edukacji sportowej z partnerem czeskim, a przy okazji promować aktywny wypoczynek, zasady gry fair play oraz zapoznać uczestników projektu z atrakcjami turystycznymi obu miast partnerskich. Dzięki projektowi zarówno dzieci jak i dorośli będą mieli okazję przełamać barierę językową, poznać zwyczaje i kulturę sąsiadów i wzmocnić partnerskie więzi. “Vrchlabi i Kowary wspierają wysportowane dzieci” jest projektem komplementarnym przygotowanym przez Gminę Kowary, w odpowiedzi na propozycję projektu partnera czeskiego.

Projekt zakłada 8 sportowych spotkań partnerskich z udziałem polskich i czeskich dzieci. 5 spotkań zorganizuje czeski partner w ramach komplementarnego projektu, a 3 spotkania zorganizuje każda z kowarskich szkół z pomocą Gminy Miejskiej w Kowarach:

Za nami 1 dniowe spotkanie pn. Karkonoskie szkolne sportowe gry – Vrchlabí, które odbyło się 26 września 2017r. Organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m i inne konkurencje. 

W dniu 6 grudnia 2017 w Kowarach odbyło się 1 dniowe spotkanie pn. Mikołajkowy turniej sportowy w Kowarach. Organizatorami wydarzenia była SP1 w Kowarach oraz Gmina Miejska Kowary. W ramach projektu, zakupiony został również sprzęt sportowy niezbędny do realizacji wydarzenia oraz medale pamiątkowe dla każdego uczestnika. Wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek (śniadanie i obiad).

W dniach 05-07 marca 2018 odbyło się 3 dniowe spotkanie pn. Zimowe sporty zorganizowane we Vrchlabi, organizowane przez partnera komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi i Miasto Vrchlabi.  O ile jazda na nartach zjazdowych zorganizowana w trakcie wymiany partnerskiej, to coraz bardziej powszechny i lubiany wśród Kowarzan sport, o tyle nowością dla dzieci polskich i ich opiekunów była nauka jazdy na łyżwach, poznawanie tajników hokeja na lodzie i biatlonu, jazda na nartach biegowych a potem udział w zawodach. W programie oprócz treningów, zawodów i konkurencji zaplanowano także czesko-polskie wieczorki dla dzieci i opiekunów.

W dniu 21 kwietnia 2018r. w Kowarach został zorganizowany “Wiosenny bieg bez granic”. Organizatorem zawodów były: SP3 w Kowarach oraz Gmina Kowary. W ramach projektu zakupiony został również sprzęt nagłaśniający i barierki ogrodzeniowe przenośne oraz medale pamiątkowe dla każdego uczestnika. Wszystkie dzieci miały zapewniony posiłek (posiłek regeneracyjny i obiad). Intencją spotkania była maksymalna integracja dzieci i kadry pedagogicznej z Polski i Czech we wspólnym bieganiu.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyła się 1 dniowa wymiana sportowa pn. “Puchar Starosty we Vrchabi”, organizatorem spotkania był partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m.

W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się 1 dniowe spotkanie pn. Puchar dyrektora szkoły we Vrchabi. Organizatorem spotkania  będzie partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Ideą spotkania były rozgrywki sportowe w lekkiej atletyce tj. np. skok w dal, skok wzwyż, sztafeta, bieg na 60 m, pchnięcie kulą.

1 dniowe spotkanie pn. Dzień sportu w Lemie odbędzie się latem 2018r. w Kowarach. Organizatorem spotkania będzie ZSO w Kowarach oraz Gmina Kowary. W ramach projektu, zakupiony zostanie również sprzęt sportowy dla ZSO w Kowarach niezbędny do realizacji wydarzenia.

4-5 dniowe spotkanie pn. Obóz sportowy odbędzie się  w  miejscowości Chotěvice, okolice Vrchlabi. Będzie to równocześnie spotkanie podsumowujące wszystkie dotychczasowe działania. Organizatorem spotkania  będzie partner komplementarnego projektu czyli Zakladni skola, nam. Miru 283, Vrchlabi oraz Miasto Vrchlabi. Planowany termin realizacji – lato 2018r.

zdjęcia

Całkowita wartość projektu: 9074,47 Euro (ok. 38 112,00 zł)

Dofinansowanie EFRR 85 % – 7713,29 Euro (ok. 32 396,00 zł)

Dofinansowanie Budżet Państwa 5% – 454,00 Euro (ok 1905,00 zł)

Wkład Gminy Miejskiej Kowary – 10% – 907,45 Euro (ok. 3 811,00 zł)

Termin Realizacji projektu: 09.2017 – 07.2018

Realizacja projektu: Referat Rozwoju Lokalnego UM Kowary