Misja szkoły:

   Jesteśmy szkołą, która:

 •     wyposaża ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia i korzystania z dostępnych źródeł informacji,
 •     eksponuje w swojej pracy treści plastyczne, przez co kształci wrażliwość na piękno otaczającego świata,
 •     rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i odmienność innych,
 •     w życzliwej atmosferze pomaga uczniom rozwijać własną osobowość i pasję,
 •     uczy twórczo rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się,
 •     wspiera współpracę między uczniami, a innymi podmiotami szkoły.

Wizja szkoły:

Nasza szkoła  jest miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze.

Każdy uczeń ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich możliwości.

To sprawia, że Absolwent naszej szkoły:

 •     stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
 •     szuka w świecie dobra prawdy i piękna,
 •     jest tolerancyjny, szanuje odmienność innych,
 •     umie znaleźć własną drogę życiową i ciągle się rozwija,
 •     umie pracować w zespole i buduje więzi międzyludzkie,
 •     twórczo rozwiązuje problemy,
 •     cechuje go kultura osobista.


Szkołę łączą silne więzy współpracy z Rodzicami. To sprawia, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w bieżących działaniach uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.


Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Szkoła jest znana w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie.


Szkoła aktywnie włącza się do działań na rzecz środowiska lokalnego wspomagając je w rozwiązywaniu problemów oraz promując treści plastyczne.