Warsztaty Przedsiębiorczości!

          W ostatnich dniach maja oraz w czerwcu, uczniowie klas siódmych, uczestniczyli w warsztatach przedsiębiorczości w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Celem głównym programu było kształtowanie umiejętności interpersonalnych uczniów, przygotowanie ich do budowania swojej przyszłości społecznej i zawodowej a także rozwijanie u uczniów cech i umiejętności przedsiębiorczego działania, które mogą pomóc im aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno – gospodarczym. Problemy, projekty i zadania realizowane w ramach zajęć mały również na celu motywowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

         Wykorzystano metody aktywizujące takie jak: – burza mózgów – metody dramowe: inscenizacje i symulacje oraz plastyczne techniki dramowe – metody decyzyjne: drzewko decyzyjne, analiza SWOT – metoda projektów – studium przypadków – ćwiczenia praktyczne. Uczniowie byli zainteresowani, zaangażowani i chętnie brali udział w tych zajęciach.

                                                                                         Anna Marglarczyk